CONCURS “GOMAG SUMMIT 2024” – NETOPIA PAYMENTS

Regulament oficial concurs organizat de NETOPIA Payments
Secțiunea 1. Organizatorii concursului
Secțiunea 2. Durata și aria de desfășurare a concursului
Secțiunea 3. Dreptul de participare
Secțiunea 4. Premiile concursului
Secțiunea 5. Mecanismul concursului
Secțiunea 6. Anunțarea câștigătorului și acordarea premiului
Secțiunea 7. Responsabilitate
Secțiunea 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Secțiunea 11. Încetarea înainte de termen a concursului
Secțiunea 12. Regulamentul oficial al concursului

Regulament oficial concurs organizat de NETOPIA Payments 

Secțiunea 1. Organizatorii concursului

Sect.1.1. Concursul este organizat de: NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L., entitate infiintata in conformitate cu legile din România,cu sediul social in Mun. București, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea nr. 24, Etaj 4, Camera 4A, Sector 2 Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/12763/2020, Cod Unic de Înregistrare (CUI) nr. 43131360, in continuare “NETOPIA Payments” 

denumita în continuare “Organizatorul”, în conformitate cu prevederile existente în prezentul Regulamentul Oficial al Concursului (denumit în continuare “Regulament Oficial”/”Regulament”). 

Secțiunea 2. Durata și aria de desfășurare a concursului

Sect.2.1. Concursul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României. Concursul va începe la data de 15.03.2024 și va lua sfârșit la data de 19.03.2024, ora 15:00, ora României.

Secțiunea 3. Dreptul de participare

Sect.3.1. La concurs pot participa toate persoanele juridice care isi exprima consimtamantul printr-un reprezentant desemnat sau care detine un mandat de reprezentare al persoanei juridice in cauza privind inscrierea in concurs si care îndeplinesc criteriile de participare descrise în continuare în prezentul regulament. 

Secțiunea 4. Premiile concursului

Sect.4.1. Premiul concursului este pus la dispoziție de către Organizator si consta in oferirea a 5 bilete de participare la evenimentul “Gomag Summit 2024”. Concursul se va desfasura prin intermediul retelei de socializare: Meta (Ex. Facebook) .

Sect.4.2. Valoarea totală a premiului oferit de Organizator este 2,162.47 Lei (TVA inclus). 

Sect.4.3. Concursul va avea 5 câștigători, aceștia beneficiind de premiile puse la dispoziție de către Organizator, așa cum sunt detaliate în SECȚIUNEA 4

Sect.4.4. Premiul se va acorda prin tragere la sorți participantilor care au îndeplinit condițiile de participare așa cum sunt descrise în SECȚIUNEA 5 folosind platforma www.random.org.

Secțiunea 5. Mecanismul concursului

Sect.5.1. Concursul se desfășoară exclusiv online si presupune indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative de catre participanti:

 • Apasarea butonului de apreciere (“Like”) pe contul Organizatorului deschis pe platforma Meta ( https://www.facebook.com/NETOPIAPayments/ )
 • Scrierea unui mesaj (“Comment” / “Reply”) la postarea Organizatorului pe platforma meta avand ca subiect prezentul Concurs in care sa reliefeze motivul / subiectul de interes din cadrul evenimentului “Gomag Summit 2024”
 • Sa distribuie postarea mentionata anterior pe contul propriu al Participantului si sa eticheteze contul Organizatorului ( https://www.facebook.com/NETOPIAPayments/ ) in detaliile mentionate in postarea distribuita

Sect.5.2. Pentru ca o înscriere să fie considerată valabilă și înregistrată de către un participant acesta trebuie să respecte, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • Să nu încalce în niciun fel prezentul Regulament oficial;
 • Să nu conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
 • Să nu conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane, firmă sau entitate și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile;
 • Să nu conțină referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrare;
 • Să nu folosească expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
 • Să nu conțină mesaje adresate minorilor și să nu facă referire la minori;
 • Să nu includă date cu caracter personal aparținând lui sau altor persoane.

Participantul care nu îndeplinește si/sau nu respecta condițiile enumerate in prezentul Regulament, va fi descalificat in mod ireversibil. De asemenea, răspunsurile lipsă/parțial lipsă sau completate jocandi causa (răspuns completat fără intenția de a se înscrie la concurs) nu vor fi luate in considerare.

Secțiunea 6. Anunțarea câștigătorului și acordarea premiului

Sect. 6.1. În cursul zilei de 19.03.2024 se va realiza tragerea la sorți. Pentru aflarea câștigătorului se va folosi sistemul canalul independent de extragere castigator de pe website-ul “www.random.org”. Rezultatele tragerii la sorți vor fi disponibile ulterior pentru consultare, pe canalul de YouTube al NETOPIA Payments (https://www.youtube.com/@netopiagroup). Sistemul random.org garantează neutralitatea rezultatelor și lipsa intervenției umane în alegerea câștigătorilor. 

Sect. 6.2. Se vor extrage 5 câștigători și 2 rezerve. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiilor sau refuză premiul sau beneficiarul final al premiului nu îndeplinește criteriile menționate in prezentul Regulament, se va proceda la contactarea rezervelor, în ordinea extragerii acestora. Dacă se depășește numărul de rezerve, se va organiza o nouă extragere privind alegerea a 2 rezerve. 

Sect. 6.3. Câștigătorii vor fi anuntate pe contul Organizatorului de pe platforma Meta.

Sect. 6.4. Câștigătorul are la dispoziție 24 de ore să accepte premiul de la data la care au fost anuntati castigatorii conform art. 6.3.. În cazul în care câștigătorul nu poate fi validat în termen de 24 de ore, se va proceda la contactarea rezervelor, în ordinea în care au fost extrase. Acestea au la dispoziție un termen de 12 ore pentru validare.

Sect. 6.5. În circumstanțe independente de Organizator privind realizarea evenimentului pentru care sunt acordate premiile din prezentul concurs, Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea utilizarii premiilor acordate. 

Secțiunea 7. Responsabilitate

Sect.7.1. Organizatorul va acorda premiul în conformitate cu specificațiile acestui Regulament oficial. Orice hotărâre asupra concursului luată de către Organizator este finală.

Sect.7.2. Organizatorul nu se va implica în niciun schimb de corespondență și nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la concurs, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptând cele menționate prin Regulamentul oficial.

Sect.7.3. Participantul înțelege și garantează că nu va posta comentarii pe canalele oficiale de Facebook, LinkedIn, YouTube sau Google ale Organizatorului și ale Partenerului care:

 • Încalcă legile aplicabile, în orice mod,;
 • reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;
 • conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate;
 • conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;
 • conțin amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup;
 • lezează intimitatea sau dreptul la viață privată a unei terțe persoane;

Sect.7.4. Participantul înțelege și recunoaște că va fi singurul responsabil și că va acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin comentariul încărcat, inclusiv dar fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării pe conturile oficiale ale Organizatorului a unor mesaje inadecvate sau care încalcă drepturile unui terț (inclusiv drepturile de autor) și va despăgubi Organizatorul pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizării a unor mesaje inadecvate sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte drepturi aparținând unor terțe părți.

Sect.7.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 • acțiunile și calitatea serviciilor prestate de către terți pentru și în numele său;
 • probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea întâmpina aceștia la înscrierea în concurs, din motive ce nu țin de Organizatori;
 • Inscrierea la concurs în afara perioadei concursului, așa cum este definită la SECȚIUNEA 2 din prezentul regulament;
 • orice încercare de participare la concurs făcută în afara perioadei definite în prezentul regulament;
 • pierderea de către Participant a datelor de logare sau blocarea contului deschis pe platforma Meta sau alte defecțiuni ale mecanismelor care fac imposibilă contactarea sau validarea participantului și care nu sunt imputabile Organizatorului;
 • erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal/de munca de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a device-ului mobil folosit pentru accesarea chestionarului;
 • situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl pot exercită în mod rezonabil;
 • imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului, din cauze independente de voință Organizatorului.

Sect. 7.6. În cazul în care participanții nu doresc să acorde aceste drepturi sau să îndeplinească cele de mai sus, aceștia sunt rugați să nu participe la acest concurs.

Secțiunea 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sect.8.1. Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate de către Organizator în scopul desfășurării Concursului, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) și ale Legii nr. 190/2018.

Sect.8.2. Datele personale sunt prelucrate de către Organizator, în calitate de operator de date.

Sect.8.3. Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de către Organizatori câștigătorului premiului menționat în prezentul regulament de concurs

Sect.8.4. De asemenea, organizatorii prelucrează datele câștigătorului în temeiul obligațiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare referitoare la calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxe, impozite și contribuții datorate de aceștia în considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje în natură și care urmează regimul fiscal al acestei categorii, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament (astfel cum se menționează și în SECȚIUNEA 7).

Sect.8.5. Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt următoarele:

 • pentru câștigător: nume si prenume reprezentant societate, e-mail companie si/sau reprezentant companie, datele de identificare ale societatii 

 Secțiunea 9. Stocarea datelor cu caracter personal

Sect. 9.1. Datele participanților la Concurs sunt stocate pentru o perioada de 3 ani la dată finalizării Concursului, pentru respectarea termenului general de formulare a plângerilor sau contestațiilor.

Documentele justificative care stau la baza acordării premiului, cum sunt procesele verbale de acordare sunt păstrate pentru o perioada de 5 ani de la închiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților financiare competențe, la solicitarea acestora.

 Secțiunea 10. Litigii

Sect.10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competențe din Bucuresti. Legea aplicabilă este legea română.

Secțiunea 11. Încetarea înainte de termen a concursului

Sect.11.1. Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua concursul potrivit Regulamentului oficial. Situațiilor avute în vedere mai sus le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competențe care impedica derularea concursului potrivit regulamentului oficial. În situațiile avute în vedere în această secțiune, Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către Participanți, după cum nu sunt ținuți la întoarcerea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a concursului urmează a fi adusă la cunoștiință publică în modalitățile prevăzute la SECȚIUNEA 1.

Secțiunea 12. Regulamentul oficial al concursului

Sect.12.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.netopia-payments.com. Prin participarea la acest concurs, Participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament oficial. 

Lasă un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi făcută publică.

Ești gata să începi?

Ia legătura cu noi sau creează-ți un cont